Besøk av Jærbladet i anledning 20 årsjubileum

I 1999 starta eg opp som Refleksolog/massør. I år feirar Klepp Soneterapi 20 år. Les kva Jærbladet skriv om dette:

Foto: Thommas Husevik
Foto: Thommas Husevik

Mari (57) har drevet massasjeklinikk i 20 år: "Jeg tenkte hva har jeg gjort?"

 


I 20 år har hun dre­vet Klepp So­ne­te­ra­pi, og om kort tid gir hun bort sin egen ju­bi­le­ums­ga­ve. 57 år gam­le Mari Lek­nes tok re­gel­rett sats og hop­pet ut i det da hun sa opp job­ben og gikk all-in som egen sjef.

Tøff start


Vi­de­re for­tel­ler hun om opp­star­ten for 20 år si­den, og det fak­tum at det var både be­fri­en­de, men også litt skum­melt å være i gang på egen hånd:

– Ja, jeg sy­nes det var litt nifst da jeg satt her den før­s­te ti­den, og tenk­te vel «hjelpe meg, hva har jeg gjort nå?»

Hun for­tel­ler at det i Klepp bare ek­si­ster­te en ak­tør i sam­me bran­sje da hun star­tet opp, og at mas­sa­sje­kli­nik­ker på in­gen måte var noe van­lig syn på Klep­pe:

– Det gikk jo litt trått i star­ten, for det var jo ikke noe som var van­lig her. Og det var hel­ler ikke bare å skul­le kjøpe inn en gate­bukk og gå ut og skrive på med svart tusj. Det hand­ler jo litt om det å ikke tro at du er noe, og sam­ti­dig også skul­le re­spek­te­re folks hel­se og ikke ak­tivt lok­ke dem inn, sier hun.

Hun sier pro­ses­sen med å skul­le bygge seg opp et navn og en plass i lo­kal­sam­fun­net var lang og tøff, men at hun li­ke­vel klar­te å ha nok ar­beid til en­hver tid.
 

Kom­bi­ner­te jobb og po­li­tikk


En måte å være pro­duk­tiv på de før­s­te åre­ne da ven­te­rom­met på kli­nik­ken ofte var tomt, var å fo­ku­se­re på po­li­tik­ken. På dag­tid sør­get hun for å være ef­fek­tiv:

– Ja, på dag­tid kun­ne jeg set­te meg ned og lese på saks­pa­pi­rer. Sånn sett bruk­te jeg da­gen på en god og for­nuf­tig måte. Om du ikke har noe ak­tiv kun­de­be­hand­ling så er det litt kjipt å bare sit­te rett opp og ned og vente, sier hun.

Da kli­nik­ken var i sin start­fa­se var også Mari ny­valgt til fyl­kes­tin­get, og had­de som føl­ger av det en del po­li­tisk ar­beid å ta seg til, ved si­den av det jobb­re­la­ter­te.

Den smi­len­de 57-år­in­gen re­pre­sen­ter­te Sen­ter­par­ti­et i lo­kal- og re­gio­nal­po­li­tik­ken.
 

Glad i job­ben


På spørs­mål om hvor­vidt mas­sa­sje og so­ne­te­ra­pi er noe hun brenner for, sva­rer hun ka­te­go­risk:

– Jeg li­ker jo ar­bei­det mitt, det er det klart jeg gjør. Jeg tror ikke jeg had­de or­ket å stå i det i 20 år hvis ikke jeg lik­te det.

Hun fort­set­ter:

– Det er jo et tungt ar­beid, både fy­sisk, men også noen gan­ger psy­kisk. Men det er klart, det er først og fremst mye som er kjekt med det, sier hun.

Had­de du gjort det om igjen der­som du fikk mu­lig­he­ten?

– Det tror jeg, men jeg skul­le kan­skje valgt å sat­se enda tøf­fe­re og stør­re, for jeg fø­ler kan­skje at jeg har vært litt for­sik­tig, sier hun.


Vil gi til­ba­ke


I 2019 fyl­ler Klepp so­ne­te­ra­pi 20 år, og Mari sier det har vært stort å kun­ne drive kli­nik­ken over så lang tid, og at det er med stolt­het hun ser til­ba­ke på å ha vært gjen­nom tøf­fe øko­no­mis­ke ti­der, og li­ke­vel kom­met gjen­nom det med skin­net i be­hold:

– Jeg sy­nes det er vel­dig stas å ha dre­vet her i 20 år. For noen år si­den opp­lev­de vi jo ned­gangs­ti­de­ne her i re­gi­o­nen, og det kjen­te vi vel­dig på krop­pen. Tan­ken da var at vi får bare hol­de hjule­ne i sving, og når jeg ser til­ba­ke på det så har ting gått sånn tå­le­lig greit, sier hun.

Hun sier også at hun i lang tid har grub­let på hvor­dan ju­bi­le­et skal mar­ke­res:

– Tan­ken slo meg at jeg kan­skje kun­ne gi noe til noen, så da be­gyn­te jeg å ar­bei­de litt med det. Og det var da jeg lan­det jeg på Kreft­om­sorg Ro­ga­land, og at jeg kun­ne gi bort en ar­beids­dag. Da ten­ker jeg vel­væ­re­be­hand­ling, for det er jo folk som har sine ut­ford­rin­ger, sier hun.

Kilde: Jærbladet
Journalist: Thommas Husevik

https://www.jbl.no/folk/helse/portrett/mari-57-har-dre-vet-mas-sa-sje-kli-nikk-i-20-ar-jeg-tenk-te-hva-har-jeg-gjort/s/5-103-376687?access=granted